SISTEMA VEIKIA TIK SU "MOZILLA FIREFOX" ARBA "INTERNET EXPLORER" NARŠYKLĖMIS

Šiandien 2019-12-16 10:38:56
Pirmas etapas: 2018-03-26 - 2018-03-30 nuo 10:30:00 iki 23:00:00.
Antras etapas: 2018-04-23 - 2018-04-27 nuo 16:00:00 iki 23:00:00.

Dalykai

Humanitarinių studijų centras

016538 Dailės ir žaidimų terapija, KVO, 4 sem., 12 sav. (2019-02-01 iki 2019-05-24), Pramonės pr. 20
0/20

Humanitarinių ir socialinių studijų katedra, Humanitarinių studijų centras, KVO

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egazaminas
Dėstytojas: lekt. E. Dulkinienė

Dalyko aprašymas:
Dalykas suteikia studentams galimybę išmokti naudoti dailę ir žaidimą kaip užimtumo formą, supažindina su socialinės meno terapijos šakomis, akcentuoja sveikąjį asmenybės potencialą. Terminas „dailės terapija" suprantamas kaip meninės raiškos naudojimas asmenybės, grupės, kolektyvo emocinei savijautai ir psichinei sveikatai gerinti. 

016665 E-verslas, VAK, 3 sem., 12 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
0/20

Humanitarinių ir socialinių studijų katedra, Humanitarinių studijų centras, VAK

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egazaminas
Dėstytojas: lekt. V. Navickienė

Dalyko aprašymas:
Dalyko studijų metu analizuojamos elektroninio verslo atsiradimo prielaidos ir modeliai, nagrinėjamos elektroninio verslo plėtros kliūtys, pristatomi reguliavimo ir technologiniai aspektai. Analizuojamos pagrindinės interneto kaip e-prekybos kanalo charakteristikos, nagrinėjami internetinio marketingo ir elektroninės prekybos ypatumai.

019925 Verslo komunikacija (anglų kalba), VAK, 4 sem, 12 sav. (2019-02-01 iki 2019-05-24), Pramonės pr. 20
0/20

Humanitarinių ir socialinių studijų katedra, Humanitarinių studijų centras, VAK

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egazaminas
Dėstytojas: lekt. I. Brazauskaitė- Zubavičienė

Dalyko aprašymas:
Šio dalyko paskirtis išmokyti studentą dirbti tarptautinėje verslo aplinkoje.Studentai yra mokomi taisyklingai vykdyti įmonės dokumentaciją ir korespondenciją su užsienio partneriais. Jie supažindinami su bendromis verslo laiškų, dokumentų rašymo taisyklėmis, rašymo stiliais, turiniu bei  įvairiais laiškų tipais: užklausomis, užsakymais, pardavimo, reklaminiais, nusiskundimo, logistikos vystymo laiškais ir pan. 

021605 Tarpkultūrinė komunikacija, 4 sem., 12 savaičių, (2019-02-01 iki 2019-05-24), Pramonės prospektas 20
2/25

Humanitarinių ir socialinių studijų katedra, Humanitarinių studijų centras, AKRV

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egazaminas
Dėstytojas: asist. R. Sutkutė

Dalyko aprašymas:
Šiame dalyke studentai mokomi dirbti  tarpkutūrinėje aplinkoje: rengiant susitikimus, vizitu metu, derybose ir.kt. Supažindinami su kultūrų pagrindiniais skirtumais. Mokosi kaip efektingai bendrauti su skirtingų šalių žmonėmis, valdyti konfliktines/keblias situacijas. Supažindinami su tarkultūrinio etiketo taisyklėmis.

Justino Vienožinskio menų fakultetas

014995 Spalvotyros pagrindai, DA, 3 sem., A. Mackevičiaus g. 60
0/14

Aprangos dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DA

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. A. Šakienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu analizuojamos spalvų charakteristikos, schemos, spalvinės kompozicijos, spalvų poveikis aplinkai ir aprangai. Mokoma derinti ir taikyti spalvų paletę drabužių kompozicijai.

015444 Reljefo drožyba, DR, 4 sem., Pramonės pr. 20
0/8

Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo kat., Justino Vienožinskio menų fakultetas, DR

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. B. Prapuolenis

Dalyko aprašymas:
Dalyko metu studentai susipažįsta su įvairiais medienos drožybos ir skaptavimo įrankiais, išmoksta juos pasiruošti darbui, nuosekliai įsisavina pagrindinius medienos reljefinės drožybos ir skaptavimo technikos principus. Išmoksta pasirinkti labiausiai tinkamą medienos rūšį, pritaikant jos tekstūrą, spalvą konkrečiam darbui atlikti. 

015679 Grafika, DZ, 5 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/18

Dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DZ

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. S. Bronickienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalykas supažindina su klasikinės grafikos pagrindais, grafikos reiškinio atsiradimo priežastimis, vystymosi raida, spaudos būdais, technikomis, grafikos terminais, darbo priemonėmis ir įrankiais. Studentai bus mokomi komponuoti, raižyti įvairias medžiagas ir spausdinti paruoštas klišes, įgytas žinias ir įgūdžius galės pritaikyti projektavime.

015694 Meninių tyrimų metodologija, DA, 4 sem., A. Mackevičiaus g. 27
5/14

Aprangos dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DA

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. A. Saulėnas

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu supažindinama su fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų esme ir svarba, mokomasi suvokti taikomojo tyrimo apibrėžtį ir bendruosius metodologinius parametrus, nustatyti tyrimo problemą, suformuluoti tyrimo hipotezę, nustatyti tyrimo kintamuosius. Mokomasi suprasti kaip rinkti ir analizuoti kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenis, taikyti įvairius tyrimo metodus, parengti kiekybinio ir kokybinio tyrimo instrumentą bei pristatyti tyrimo duomenis.

015850 Eskizavimas, DP, 3 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/8

Dekoratyvinės plastikos katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DP

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. B. Šležienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko tikslas - įtvirtinti piešimo įgūdžius eskizuojant. Dalykas leidžia naujai interpretuoti piešiamus objektus: buitinius daiktus, florą ir fauną, portretą, iš jų kurti kompozicinius piešinius, taikyti  įvairias piešimo priemones bei technikas, siekti piešinių meniškumo bei originalumo.

016004 Kūrybinis fotografijos projektas, DIV, 3 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/12

Įvaizdžio dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DIV

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. D. Paliukas

Dalyko aprašymas:
Supažindinama su pinhole kameros konstrukciniais ypatumais, aptariama meninių idėjų generavimas ir formulavimas, siekiama įgyvendinti idėjas motyvuotai panaudojant savo sukonstruotą pinhole kamerą. Įgyvendinamas kūrybinis darbas, o gautas rezultatas tinkamai paruošiamas eksponavimui.

016367 Reklamos psichologija, DIV, 4 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/12

Įvaizdžio dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DIV

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Z. Vasiliauskaitė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalykas skirtas pažinti ir vertinti reklamos užsakovo ir vartotojo elgseną remiantis reklamos psichologijos kriterijais, formuoti profesinę reklamos kūrėjo gebėjimus remiantis psichologijos žiniomis. Mokymosi procese atskleidžiami skirtingi reklamos vartotojo ir užsakovo poreikiai, elgsena, formuojamas pozityvus požiūris į socialinę-ekonominę aplinką ir studentų gebėjimai kurti socialiai atsakingą, psichologijos dėsniais pagrįstą produktą.

016382 Faneravimo, Intarsijos ir inkrustacijos pagrindai, DR, 3 sem., Pramonės pr. 20
0/8

Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo kat., Justino Vienožinskio menų fakultetas, DR

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. A. Blažinauskis

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu studentai mokysis naudotis medžio drožybos kaltais, faneravimo įrankiais, paruošti juos darbui, sužinos tradicines baldų apdailos ir puošybos technikas, atliks praktinius faneravimo, inkrustacijos ir intarsijos darbus.

021120 Baldo projektavimas, DZ, 5 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/18

Dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DZ

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. A. Kupčikas

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyke studentai supažindinami su baldų gamybos technologija, baldų konstrukcijomis, medžiagomis, fizinėmis savybėmis. Atiekama analogų bei prototipų analizė – koncepcinių bei stilistinių panašumų bei skirtumų paieška, supažindinama su pagrindiniais baldo ergonominiais reikalavimais, naudojamomis medžiagomis, furnitūra bei technologijomis ir atliekamas baldo projektavimas.

021980 Grafika, DP, 4 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/8

Dekoratyvinės plastikos katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DP

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. S. Bronickienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko tikslas - suteikti studijuojančiam svarbiausias žinias apie grafiką, jos atsiradimo priežastis, istoriją, spaudos būdus, technikas, darbo įrankius, priemones. Suformuoti praktinius grafikos darbų įgūdžius.

022010 Tipografika, DZ, 3 sem., A. Mackevičiaus g. 60
0/17

Dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DZ

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G. Jarašienė

Dalyko aprašymas:
Tipografikos dalykas skirtas įgyti žinių apie apie šrifto reikšmę dizaino objektų kūrimui. Tipografikos studijų metu supažindinama su pagrindiniais šrifto raidos etapais, jų stilistinėmis grafinėmis savybėmis. Nagrinėjama šrifto struktūra, proporcija, optika ir šrifto klasifikacijos principai. Didelis dėmesys skiriamas šrifto ir teksto komoponavimo taisyklių nagrinėjimui ir taikymui įvairiuose grafinio dizaino, reklamos ir interjero dizaino objektuose. Atliekamos tipografikos dizaino užduotys, komponuojant abstrakčias kūrybines kompozicijas ir projektuojant konkrečias temas, susijęs su šriftu ir tekstu. 

022240 Mados fotografija, DA, 5 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/10

Aprangos dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DA

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. A. Martinaitis

Dalyko aprašymas:
Dalykas yra skirtas analizuoti mados fotografijos sampratą, istorinę raidą ir šiuolaikines tendencijas. Supažindinama su studijinio apšvietimo, natūralios šviesos ir aplinkos panaudojimo mados fotografijoje pagrindais, analizuojama drabužio ir aksesuarų kalbos perteikimas fotografijoje. Atliekami kūrybiniai praktiniai darbai. Apžvelgiami skaitmeninių fotografijų redagavimo pagrindai.

023347 Verslo planavimas ir organizavimas, DF, 4 sem., A. Mackevičiaus g. 27
0/15

Fotografijos katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DF

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. B. Leonienė

Dalyko aprašymas:
Dalyko studijų metu įsisavinami bendrieji rinkos dėsniai, analizuojama makroaplinkos bei mikroaplinkos įtaka verslui, identifikuojama smulkaus verslo specifika. Supažindinama su verslininkystės rūšimis, verslo kūrimo formų ir būdų įvairove, pagrindinėmis verslo įmonės veiklos sritimis. Praktinių užsiėmimų metu analizuojami konkretūs sėkmingo verslo praktikos pavyzdžiai, mokomasi apskaičiuoti rodiklius, apibūdinančius verslo būklę, ugdomi verslo plano rengimo ir pristatymo įgūdžiai.

023373 Kompiuterine grafika 1, DZ, 3 sem., A. Mackevičiaus g. 60
0/17

Dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DZ

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G. Sprindytė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko tikslas - susipažinti su  vektorinės kompiuterinės grafikos programa Corel Draw. Kurso metu studentai mokysis kurti, redaguoti ir transformuoti vektorinius grafinius objektus bei jų kompozicijas; susipažins su teksto maketavimo ypatumais ir nuotraukų redagavimo galimybėmis. Bus lavinami dvimatės kompiuterinės grafikos įgūdžiai, plokštuminiai objektų braižymo ir modeliavimo būdai. Studentai bus ruošiami savarankiškai įgyvendinti savo kūrybinius grafikos projektus.

023374 Kompiuterine grafika 2, DZ, 4 sem., A. Mackevičiaus g. 60
0/18

Dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DZ

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. A. Vilkienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu studentai įsisavina trimatės kompiuterinės grafikos SketchUp programą. Supažindinama su trimačio kompiuterinio modeliavimo pagrindais, pagrindinėmis SketchUp programos funkcijomis, redagavimo instrumentais, objektų konstravimo būdais bei technikomis, tekstūravimo pagrindais. Studentai mokomi modelio paruošimo realistinėms vizualizacijoms kurti. Studijų dalyko metu kuriami 3D objektai, skirti interjero bei eksterjero projektavimui.

023375 Kompiuterine grafika 3, DZ, 4 sem., A. Mackevičiaus g. 60
0/18

Dizaino katedra, Justino Vienožinskio menų fakultetas, DZ

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G. Jarašienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu studentai įsisavina kompiuterinės grafikos Adobe Animate CC programą. Supažindinama su programos galimybėmis, pagrindinėmis funkcijomis. Atliekant praktinius darbus mokoma piešti, koreguoti, transformuoti, pritaikyti grafinę medžiagą animuotam turiniui sudaryti, valdyti programos laiko juostą ir sluoksnius. Studijų metu mokoma kurti interaktyvią animaciją bei reklaminius banerius, juos publikuoti įvairiose platformose.

Medicinos fakultetas

012418 Burnos ir dantų skausmas, BH, 4 sem., 11 sav. (2019-02-03 iki 2019-04-19), K. Petrausko g. 15
2/43

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, BH

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. I. Šležaitė

Dalyko aprašymas:
Šio dalyko metu studentai studijuos apie burnos ir dantų skausmo kilmę, atsiradimo priežastis. Studentai sužinos vietinės nejautros metodus bei medikamentų grupes, naudojamas nejautros atlikimui, apie uždegiminės kilmės skausmą, jo kilmę, malšinimo būdus. Sužinos KPI indekso skaičiavimo metodiką.

012839 Stresas ir savireguliacija, SD, 3 sem.,12 sav. (2018-09 -04-2018-11-20), Muitinės g. 15 .
1/30

Socialinio darbo katedra, Medicinos fakultetas, SD

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. D. Krasuckienė

Dalyko aprašymas:
Streso samprata ir teoriniai modeliai. Streso priežastys. Stresorių klasifikacija. Psichologiniai streso mechanizmai. Streso reakcijų bendroji struktūra ir ypatumai. Streso pasekmės. Galimybės savireguliacijai. Streso įveikos būdai.

013875 Genų indžinerija medicinoje, BD, 5 sem., Muitinės g. 15
0/30

Biomedicinos diagnostikos katedra, Medicinos fakultetas, BD

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R. Volskienė

Dalyko aprašymas:
Studentai supras, kokiu būdu galima genų inžineriją pasitelkti farmakokinetikoje, kas yra genų terapija ir kaip ji taikoma. Kurso metu bus analizuojami manipuliacijos genetine informacija privalumai ir trūkumai, etika genų inžinerijoje, bus apžvelgtos genų inžinerijos perspektyvos. Išklausę kursą studentai gebės pritaikyti įgytas žinias vertindami biotechnologijų taikymą žmogaus aplinkoje.

013875 Genų indžinerija medicinoje, RD, 4 sem., Muitinės g. 15
13/30

Biomedicinos diagnostikos katedra, Medicinos fakultetas, RD

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R. Volskienė

Dalyko aprašymas:
Studentai supras, kokiu būdu galima genų inžineriją pasitelkti farmakokinetikoje, kas yra genų terapija ir kaip ji taikoma. Kurso metu bus analizuojami manipuliacijos genetine informacija privalumai ir trūkumai, etika genų inžinerijoje, bus apžvelgtos genų inžinerijos perspektyvos. Išklausę kursą studentai gebės pritaikyti įgytas žinias vertindami biotechnologijų taikymą žmogaus aplinkoje.

013888 Veido ir dantų estetika, DT, 5 sem., 11 sav. (2019-09-03 iki 2019-11-16), K. Petrausko g. 15
0/30

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, DT

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. S. Paškevičienė

Dalyko aprašymas:
Išklausęs veido ir dantų estetikos dalyką, studentas gebės nagrinėti žmogaus veido ir dantų harmoniją, veido formą, ryšį tarp kūno sudėjimo ir priekinių viršutinio dantų formų bei išsidėstymo žandikaulyje. Suvoks prigimtinį žmogaus tipą ( ruduo, pavasaris, vasara, žiema), modelių diagnostiką bei analizę, dantenų estetiką, veido vidurio liniją, dantų estetiką, dirbtinių dantų individualizavimą. Analizuos ir vertins dantų proporcijas pagal nosies formą ir plotį.

014166 Sveikatos mokymas ir sveika gyvensena, BD, 4 sem., Muitinės g. 15
0/30

Biomedicinos diagnostikos katedra, Medicinos fakultetas, BD

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. L. Ambrožienė

Dalyko aprašymas:
Studijuodami dalyką studentai susipažins su sveikatos mokymo ir sveikos gyvensenos pagrindais, analizuos sveikatos mokymo reikšmę sveikatai, gebės įvertinti gyvensenos įpročius, išmoks teikti sveikos gyvensenos rekomendacijas, tam naudodami įvairius sveikatos mokymo būdus.

014166 Sveikatos mokymas ir sveika gyvensena, RD, 3 sem., Muitinės g. 15
0/30

Biomedicinos diagnostikos katedra, Medicinos fakultetas, RD

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. L. Ambrožienė

Dalyko aprašymas:
Studijuodami dalyką studentai susipažins su sveikatos mokymo ir sveikos gyvensenos pagrindais, analizuos sveikatos mokymo reikšmę sveikatai, gebės įvertinti gyvensenos įpročius, išmoks teikti sveikos gyvensenos rekomendacijas, tam naudodami įvairius sveikatos mokymo būdus.

014172 Vaikų ligos, AK, 8 sav. (2019-02-01 iki 2019 -06-30), Puodžių g. 11
0/30

Slaugos katedra, Medicinos fakultetas, AK

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I. Povilaitienė

Dalyko aprašymas:
Studentai susipažins su rizikos veiksniais, jų poveikiu vaikų sveikatai, gebės tikrinti ir vertinti vaiko fizinę, psichosocialinę raidą, mokės paskirti maitinimą įvairaus amžiaus vaikams. Žinos vaikų ligų etiologiją, ligų simptomus, imunoprofilaktikos principus, gebės prižiūrėti ir slaugyti vaikus savarankiškai bei komandoje.

015206 Naujagimių ir kūdikių priežiūra, BPS, 8 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Puodžių g. 11
0/30

Slaugos katedra, Medicinos fakultetas, BPS

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R. Adomaitienė

Dalyko aprašymas:
Studentai susipažins su išnešioto naujagimio ir kūdikio priežiūra namuose. Analizuos natūralaus, papildomo, dirbtinio maitinimo, maitinimo problemų ir jų sprendimo būdus. Nagrinės neišnešioto naujagimo jo priežiūros ypatumus. Gebės vertinti vaiko psichinę ir fizinę raidą.

015207 Bendravimas ir konsultavimas, BPS, 8 sav. (2019-02-01 iki 2019-06-30), Puodžių g. 11
0/30

Slaugos katedra, Medicinos fakultetas, BPS

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. J. Ulozienė

Dalyko aprašymas:
Studentai susipažins su įvairiais mokymo ir paciento/kliento konsultavimo metodais, tarpkultūriniais bendravimo skirtumais, pacientų mokymui ir mokymuisi naudojamomis technologijomis,mokymo ir mokymosi metodų, technikų diferencijavimu skirntigų poreikių turintiems pacientams.  Studentai įgis aktyvaus klausymosi gebėjimų, savo patirties reflektavimo gebėjimų ir konsultavimo proceso pagrindų. 

015216 Slauga namuose, AK, 8 sav. (2019-02-01 iki 2019-06-30), Puodžių g. 11
0/30

Slaugos katedra, Medicinos fakultetas, AK

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. D. Golubiavienė

Dalyko aprašymas:
Studentai susipažins su slauga namuose pacientų, turinčių problemų kvėpavimo, saugios aplinkos, bendravimo, asmens higienos, valgymo-gėrimo, tuštinimosi ir šlapinimosi, judėjimo, miego gyvybinėse veiklose. Analizuos karščiuojančio, mirštančio, seno, žmogaus slaugą namuose. Planuos ir atliks slaugos procedūras.

015219 Šeimos planavimas, AK, 8 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Puodžių g. 11
0/30

Slaugos katedra, Medicinos fakultetas, AK

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G. Čerkauskas

Dalyko aprašymas:
Studentai susipažins su šeimos planavimo sąvoka, filosofija ir idealios šeimos planavimo  samprata. Supras nėštumo nutraukimo pasekmes moters fizinei ir psichinei  sveikatai. Apibūdins natūralaus šeimos planavimo metodus, jų privalumus ir trūkumus. Analizuos hormoninę kontracepciją (geriami, implantuojami ir injekuojami kontraceptikai), veikimo mechanizmus, privalumus ir trūkumus. Aptars barjerinius kontracepcijos metodus. Paaiškins ekstrinės kontracepcijos sąvoką, jos taikymo sritis ir ypatybes. 

015230 Masažo pagrindai, ET, 5 sem., 10 sav. (2018-09-04 iki 2018-11-09), Muitinės g. 16
0/16

Reabilitacijos katedra, Medicinos fakultetas, ET

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Diana Nemčiauskienė

Dalyko aprašymas:
Kurso metu studentai susipažins su klasikinio masažo sistema, jos pagrindiniais ir pagalbiniais būdais, masažavimo kryptimis, atlikimo technika, taisyklėmis, indikacijomis ir kontraindikacijomis. Gebės atlikti nugaros, apykaklės srities masažą. 

015230 Masažo pagrindai, KN, 3 sem., 10 sav. (2018-09-04 iki 2018-11-09), Muitinės g. 15
0/16

Reabilitacijos katedra, Medicinos fakultetas, KN

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Vaida Šidlauskaitė

Dalyko aprašymas:
Kurso metu studentai susipažins su klasikinio masažo sistema, jos pagrindiniais ir pagalbiniais būdais, masažavimo kryptimis, atlikimo technika, taisyklėmis, indikacijomis ir kontraindikacijomis. Gebės atlikti nugaros, apykaklės srities masažą. 

015268 Paveldimumo tyrimo metodai, DT, 3 sem., 11 sav. (2018-09-03 iki 2018-11-16), K. Petrausko g. 15
0/34

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, DT

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. H. Pečiulienė

Dalyko aprašymas:
Išklausęs paveldimumo tyrimo metodų pasirenkamą dalyką, studentas žinos ir supras žmogaus paveldimą genetinę informaciją, paveldimumo tyrimo metodus, jų reikšmę žmogaus sveikatai. Gebės argumentuotai pagrįsti genealogijos, dermatoglifikos, dvynių populiacijos statistinius tyrimų metodus, prenatalinės diagnostikos, genetinės konsultacijos reikšmę tiriant žmogaus paveldimumą ir kintamumą.

015323 Individuali ir profesionali burnos higiena BH 3 sem. (2018-09-03 iki 2018-11-16) K. Petrausko g. 15
32/43

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, BH

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. D.Mačiulienė

Dalyko aprašymas:
Dalyko metu studentai studijuos apie minkšto bei kieto apnašo kilmę, jo reikšmę burnos ir dantų ligų išsivystymui bei priemones jam pašalinti. Bus analizuojamos individualios burnos higienos priežiūros priemonės, jų naudojimo galimybės, siekiant išsiaiškinti kokioms tikslinėms grupėms gali būti skiriamos.

015501 Krizės ir jų valdymas, SD, 4 sem., 12 sav. (2019-02-05-2019-04-23), Pramonės pr. 22, 417 a.
0/30

Socialinio darbo katedra, Medicinos fakultetas, SD

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzam.
Dėstytojas: lekt. I. Kupčikienė

Dalyko aprašymas:
Pagrindiniai psichologinės krizės bruožai. Krizių klasifikacija. Bendras savižudybės fenomeno apibūdinimas. Bendri krizių intervencijos ypatumai. Krizių intervencijos metodai. Postvencija.

015563 Etiketo pagrindai, SD, 5 sem.,12 sav. (2018-09 -04-2018-11-20), Pramonės pr. 22, 426 a.
0/30

Socialinio darbo katedra, Medicinos fakultetas, SD

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V. Kondratavičienė

Dalyko aprašymas:
Etiketas, jo paskirtis. Elgesio kultūros vystymasis amžių bėgyje. Kalbos etiketas: sveikinimasis, dėkojimas, atsiprašymas. Pokalbio vedimas, vizitinės kortelės. Elektroninio laiško etiketas. Stalo etiketas.  Aprangos reikalavimai. Svečių priėmimas: dovanos, gėlės. Etiketo svarba karjerai. Dažniausios etiketo klaidos.

016238 Dantų sąkandis ir jo anomalijos, OP, 3 sem,11 sav. (2018-09-03 iki 2018-11-16) K. Petrausko g. 15
16/40

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, OP

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. M. Jasaitytė

Dalyko aprašymas:
Dalyko metu studentai studijuos burnos ir dantų anatominę sandarą, vystymosi etapus, mokysis nustatyti minkštųjų bei kietųjų audinių pakitimus, diferencijuos sąkandžių tipus, įvertins genetinius dantų pokyčius, susipažins su Angle klasifikacija, supras ortodontinio gydymo ypatumus ir sužinos kokie ortodontiniai aparatai taikomi skirtingais klinikiniais atvejais.

016426 Dramos terapijos pagrindai, ET, 4 sem., 10 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-12), Muitinės g. 15
0/30

Reabilitacijos katedra, Medicinos fakultetas, ET

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. Laima Povilionytė

Dalyko aprašymas:
Tai įvadinės dramos terapijos studijos, supažindinančios su ištakomis, menų terapijos rūšimis, jų sinteze. Kurso metu aptariama kaip pasirinkti dramos terapijos priemones ir metodus, padedančius išsiugdyti emocinį intelektą, atsikratyti fobijų bei kompleksų ir tapti kūrybiškam. Tai programa, atskleidžianti subtilius ryšius tarp kūrybos, meno ir sveikatos.

016437 Diatetika. Alternatyvi mityba, BD, 3 sem., Muitinės g. 15
0/30

Biomedicinos diagnostikos katedra, Medicinos fakultetas, BD

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V. Batulevičienė

Dalyko aprašymas:
Studentai susipažins su dietetikos mokslo pagrindais ir alternatyviais mitybos būdais. Supras maisto medžiagų reikšmę sveikatai, gebės įvertinti maisto produktus ir įvairią mitybą sveikatos požiūriu. Studentai išmoks sudaryti meniu, koreguoti įvairius mitybos būdus patarti sveikos mitybos klausimais.

016943 Administravimo pagrindai, RD, 5 sem., K. Petrausko g. 15
8/30

Biomedicinos diagnostikos katedra, Medicinos fakultetas, RD

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R. Motienė

Dalyko aprašymas:
Administravimo pagrindų kurso metu studentai susipažins su organizacijų samprata, organizacijų struktūrų tipais. Įgis žinių apie pareiginių instrukcijų sudarymą, apie valdymo funkcijų nustatymą organizacijoje, žinių ir gebėjimų struktūruoti įstaigas ir organizacijas, apibrėžti vadovo administratoriaus funkcijas, dokumentuoti įmonės veiklą, nustatyti konfliktų, sprendimų, komunikavimo būdus bei principus.

019175 Vandens paradigma, OP 4 sem., 11 sav. (2019-02-03 iki 2019-04-19), K. Petrausko g. 15
0/28

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, OP

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzam.
Dėstytojas: lekt. Gintautas Laurinavičius

Dalyko aprašymas:
Šio dalyko metu studentai studijuos vandens svarbą žmogaus organizmui, jo biofunkcinėms savybėms. Gebės argumentuotai apibūdinti šarminio vandens biocheminę sudėtį.

019783 Alternatyvūs gydymo metodai, KN, 5 sem., 10 sav. (2018-09-04 iki 2018-11-09), Muitinės g. 15
0/40

Reabilitacijos katedra, Medicinos fakultetas, KN

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. Simona Stakauskienė

Dalyko aprašymas:
Studentai apžvelgs holistinį alternatyvios medicinos požiūrį į asmens  sveikatą, supras alternatyvių gydymo metodų principus bei pritaikys teorines žinias specifinėms pacientų/klientų grupėms, įvertinus jų poreikius, bei gebės motyvuoti savipagalbai.

019788 Burnos priežiūros specialisto darbo ypatumai su spec. poreikių pacientais OP 5 sem. K. Petrausko 15
1/28

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, OP

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. D.Mačiulienė

Dalyko aprašymas:
Šio dalyko metu studentai susipažins su specialių poreikių pacientų burnos priežiūros ypatumais. Gebės pritaikyti specialių poreikių pacientams profesionalios ir  individualios burnos priežiūros priemones. Susipažins su pacientų, nešiojančių išimamaus ir neišimamus protezus, ortodontinius prietaisus, implantus, priežiūra.

021491 Mentorystė, DT, 4 sem., 11 sav. (2019-02-03 iki 2019-04-19), K. Petrausko g. 15
16/30

Burnos sveikatos katedra, Medicinos fakultetas, DT

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. D. Grūnovienė

Dalyko aprašymas:
Studentai išsiaiškins svarbiausias mentorystės funkcijas: sutarimą – formuluoti ir palaikyti santykius su savo globotiniais, pagrįstus abipusiu pasitikėjimu, pagarba ir profesionalumu; įvertinimu – rinkti ir diagnozuoti duomenis apie globotinių mokymo/si būdus, nulemiančius jų kompetenciją ir pasitikėjimą susidoroti su duota situacija; pagalba – padėti jauniems specialistams (studentams) gerai pritaikyti savo profesines žinias, nustatyti ir gauti mokymosi šaltinius bei praplėsti jų mokymo/si technikas; vadovavimas – atpratinti savo globotinius nuo priklausomybės, vadovaujant jiems sprendimų priėmimo ir veiksmų apmąstymo proceso metu; sužinos apie mentorystės naudą organizacijai, mentoriui, studentui, analizuos santykius praktikos vietoje. Studijuodami Mentorystės laisvai pasirenkamą dalyką studentai dalyvaus teorinėse paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose.

022822 Apiterapijos pagrindai, ET, 3 sem., 10 sav. (2018-09-04 iki 2018-11-09), Muitinės g. 15
4/35

Reabilitacijos katedra, Medicinos fakultetas, ET

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Laura Baumann

Dalyko aprašymas:
Baigę studijų dalyką, studentai supras bičių šeimos biologiją, jų gyvenimo ciklus, susipažins su surinktais ir pagamintais bičių produktais. Sužinos bičių produktų įtaką žmonių sveikatai. Gebės juos pritaikyti reabilitacijai.

022822 Apiterapijos pagrindai, KN, 4 sem., 10 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-12), Muitinės g. 15
0/35

Reabilitacijos katedra, Medicinos fakultetas, KN

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Laura Baumann

Dalyko aprašymas:
Baigę studijų dalyką, studentai supras bičių šeimos biologiją, jų gyvenimo ciklus, susipažins su surinktais ir pagamintais bičių produktais. Sužinos bičių produktų įtaką žmonių sveikatai. Gebės juos pritaikyti reabilitacijai.

022827 Sveikatinimas ir ligų prevencija, FK, 4 sem., 11 sav. (2019 02 06 iki 2019 04 17), Petrausko 15
0/50

Farmakotechnikos katedra, Medicinos fakultetas, FK

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzam.
Dėstytojas: lekt. L. Lilienė

Dalyko aprašymas:
Sveikatinimas ir ligų prevencija laisvai pasirenkamo dalyko studijų metu studentai išsiaiškins sveikatą, darbingumą, ilgaamžiškumą veikiančius veiksnius, susipažins su pagrindinėmis ir labiausiai paplitusiomis lėtinėmis ligomis, jų etiologija, funkciniais ypatumais, galimomis prevencinėmis priemonėmis. Supras ir gebės vertinti išorinės aplinkos veiksnių poveikį, gyventojų sveikatos problemas, rizikos veiksnius ir jų korekciją. Susipažins su aplinkos veiksnių poveikiu žmogui bei organizmo prisitaikymu prie besikeičiančios aplinkos.

022834 Psichoterapiniai masažai, 3 sem. 11 sav. (2018 - 09 - 01 iki 2018-11-16), Puodžių 11
0/26

Kosmetologijos katedra, Medicinos fakultetas, MK

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. A.Klimavičienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu studentai  susipažins su įvairiomis masažo technikomis, jų poveikiu ir praktiniu taikymu. Įgys teotinių ir praktinių žinių ir įgūdžių , kuie leidžia susikurti savitą masažo stilių, sukelia veido ir kūno raumenų relaksaciją.

024350 Profesinės veiklos supervizijos, BPS, 8 sav. (2019-02-01 iki 2019-06-30), Puodžių g. 11
45/45

Slaugos katedra, Medicinos fakultetas, BPS

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzam.
Dėstytojas: doc. Eglė Stasiūnaitienė

Dalyko aprašymas:
Studentai  susipažins su supervizijos metodais, analizuos realias  klinikines praktines situacijas slaugoje supervizijos kontekste.

024363 Vaistų administravimas, BPS, 8 sav. (2019- 02 -01iki 2019-06-30), Puodžių g. 11
31/45

Slaugos katedra, Medicinos fakultetas, BPS

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Ina Inokaitienė

Dalyko aprašymas:
Žinos vaistų  vaistų vartojimo indikacijas, gebės žinias taikyti klinikinėse situacijose, supras jų veikimo mechanizmus, analizuos ir vertins informaciją apie vaistinius preparatus, supras vaistų nepageidaujamą poveikį žmogaus organizmui ir  saugaus vaistų vartojimo principus.

Technologijų fakultetas

010246 Mityba, MT, 4 sem., 13 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-26), Pramonės pr. 22
0/30

Maisto technologijos, Technologijų fakultetas, MT

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I. Pupelienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu įgyjama žinių apie mitybos vaidmenį žmonių sveikatai, medžiagų ir energijos apykaitą žmogaus organizme, energijos sąnaudas, maisto virškinimą ir organizmo pasisavinimą. Taikomos maisto normavimo, maistingumo vertinimo ir energinės vertės skaičiavimo metodikos. Analizuojami maisto priedai, skoninės medžiagos ir jų vartojimo nauda bei rizika. Gebama analizuoti ir kritiškai vertinti įvairias mitybos rekomendacijas. 

010354 Profesinė etika, VM, 4 sem., 11 sav., Pramonės pr. 22
0/14

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, VM

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I.Motiejūnienė

Dalyko aprašymas:
Profesinės etikos paskirtis - apibendrinti, sisteminti, aiškinti besiformuojančius žmonių moralinius standartus ir etines normas. Dalyko studijų metu pristatomi etikos pagrindai, studentai supažindinami su profesinės etikos objektu, teorinėmis kryptimis, moralinėmis normomis ir vertybėmis. Išskiriamos etikos problemos, kylančios įvairiose profesinės veiklos situacijose, ir analizuojamos remiantis etiškų sprendimų priėmimo principais. Aptariama įmonių socialinės atsakomybės problema.

012792 Užsienio kalba (anglų), LS, 4 sem., 12 sav. nuo 2019 02 01, Pramonės pr. 20
13/30

Medijų technologijų katedra, Technologijų fakultetas, GT

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. D. Lukaševičiūtė

Dalyko aprašymas:
Bendravimo kultūra. Profesinė karjera. Dalykinė korespondencija. Žiniasklaidos formos. Multimedijos produktai ir jų pritaikymas. Multimedijos produkto kokybė. Verslas ir jo formos. Reklama. Organizacijos struktūra ir kultūra. Informacinės technologijos versle. Naujovės ir pokyčių valdymas. E- marketingas. E- prekyba.

012962 Taikomųjų tyrimų metodologija, AT 4 sem., 10 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-23) Pramonės pr. 22
30/30

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, AT

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. E. Jankauskienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyke atskleidžiami pagrindiniai taikomojo tyrimo parametrų konstravimo principai, pristatomi tyrimo metodai, analizuojama mokslinio darbo rengimo metodika ir metodologija. Baigę šį kursą, studentai, galės vykdyti taikomuosius tyrimus, taikyti tyrimo metodus ir rezultatus praktikoje, skleisti informaciją visuomenei.

012962 Taikomųjų tyrimų metodologija, ZD, 5 sem., 17 sav. (2018-09-03 iki 2019-01-07) Pramonės pr. 22
21/30

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, ZD, AT

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. E. Jankauskienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyke atskleidžiami pagrindiniai taikomojo tyrimo parametrų konstravimo principai, pristatomi tyrimo metodai, analizuojama mokslinio darbo rengimo metodika ir metodologija. Baigę šį kursą, studentai, galės vykdyti taikomuosius tyrimus, taikyti tyrimo metodus ir rezultatus praktikoje, skleisti informaciją visuomenei.

013704 Skaitmeninė fotografija, MM, 4 sem., 12 sav. nuo 2019 02 01, Pramonės pr. 20
0/30

Medijų technologijų katedra, Technologijų fakultetas, MM

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. A.Macijauskas

Dalyko aprašymas:
Skaitmeninės fotografijos pagrindai. Fotoaparatų konstrukcija. Kompaktiniai ir veidrodiniai įrenginiai. Matricos. Atminties kortelės. Rastriniai failai (image). Selekcija, formavimo būdai. Vaizdo apdorojimo galimybės. Sluoksniai. Kanalai. Nuotraukų saugojimas ir archyvavimas. Vaizdo jutikliai: signalo išvesties architektūra, trukdžiai ir netobulumai. Diafragma. Išlaikymas. Judančių objektų ryškumas. Fotoaparatų konstrukcijos ypatybės, privalumai ir trūkumai. Skaitmeninių foto ir videokamerų konstrukcijos tobulinimo tendencijos.

014388 Maisto toksikologija, MT, 3 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-21), Pramonės pr. 22
0/30

Maisto technologijos, Technologijų fakultetas, MT

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzam.
Dėstytojas: asist. S. Garmuvienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu nagrinėjama maisto produktų sudėtis maisto saugos aspektu, įvertinant gamtinės kilmės kenksmingų medžiagų ir maisto produktų teršalų įtaką žmogaus organizmui.

014939 Aplinkosaugos vadyba, AT 4 sem., 10 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-23) Pramonės pr. 22
0/30

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, AT

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V. Ribikauskas

Dalyko aprašymas:
Aplinkosaugos vadybos programoje pateikiamos žinios apie aplinkos apsaugos vadybos sistemą, jos standartus, švaresnės gamybos  principus, pirminę aplinkos apsaugos apžvalgą, ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimą įmonėse. Suteikiami  savarankiško loginio mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimai. Tikslas - suteikti žinias ir įgūdžius įdiegiant aplinkosaugos vadybos sistemą įmonėse.

015095 Tinklapių kūrimo pagrindai, KT/AV/INF, 3 sem, 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
0/48

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT, AV

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R. Kraunevičienė

Dalyko aprašymas:
WWW kūrimo etapai. HTML. HTML redaktoriai ir konverteriai, FrontPage. Multimedia. Vaizdai, vaizdiniai žemėlapiai, animuoti vaizdai – GIF animacija. Spalvos. SGML, HTML, DHTML, XML, XHTML standartai. CSS. JavaScript pagrindai. HTTP, CGI formos ir Perl. Dreamweaver, Flash.

015110 Psichologijos pagrindai, VM, 3 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-21), Pramonės pr. 22
0/14

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, VM

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I.Motiejūnienė

Dalyko aprašymas:
Dalyko studijų metu aptariami psichologijos mokslo teoriniai pagrindai, gilinamasi į asmenybės psichinius procesus, analizuojamos psichinių reiškinių būdingos savybės ir jų pasireiškimo individualūs skirtumai, lyginami asmenybės teorijų skirtingi požiūriai.

015135 Technologijos ir žmogus, IP, MB, 3 sem, 13 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-03) Pramonės pr.20
4/40

Pramoninių technologijų ir dizaino katedra, Technologijų fakultetas, IP, MB

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: X

Dalyko aprašymas:
Modulyje nagrinėjamas žmogaus vaidmuo technologijų kūrime. Idėjų generavimas ir sprendimas. Kūrybingos ir visapusiškai išsilavinusios asmenybės poreikis konkurencingo produkto kūrimo procese. Nagrinėjamas žmogaus santykis su darbo aplinka, švarios gamybos plėtros galimybės, ekologiškai švarių medžiagų gamyba ir ekologiškai švarių gaminių projektavimas.

015161 Inovacijos ir naujų produktų kūrimas, IP, 4 sem, 10 sav (2018-02-01 iki 2018-04-16) Pramonės pr. 20
0/40

Pramoninių technologijų ir dizaino katedra, Technologijų fakultetas, IP

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: X

Dalyko aprašymas:
Dėstomame dalyke studentams atskleidžiamos galimybės analizuoti, sintetinti, palyginti, kurti bei tobulinti jau sukurtas medžiagas, gaminius ar įrengimus, ieškoti naujų idėjų naujiems sprendimams, optimaliai parinkti sprendimo variantus, analizuoti vartotojų poreikius bei konkurentų produktus, siekiant, kad sukurtas produktas būtų konkurencingas rinkoje.

015161 Inovacijos ir naujų produktų kūrimas, MB, 6 sem, 10 sav (2018-02-01 iki 2018-04-16) Pramonės pr. 20
18/40

Pramoninių technologijų ir dizaino katedra, Technologijų fakultetas, MB

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: X

Dalyko aprašymas:
Dėstomame dalyke studentams atskleidžiamos galimybės analizuoti, sintetinti, palyginti, kurti bei tobulinti jau sukurtas medžiagas, gaminius ar įrengimus, ieškoti naujų idėjų naujiems sprendimams, optimaliai parinkti sprendimo variantus, analizuoti vartotojų poreikius bei konkurentų produktus, siekiant, kad sukurtas produktas būtų konkurencingas rinkoje.

015420 Karjeros planavimas, GD, 3 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2019-01-07) Pramonės pr. 22
0/25

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, GD

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzam.
Dėstytojas: asist. T. Venskūnas

Dalyko aprašymas:
Dalyke nagrinėjama asmeninės karjeros planavimo klausimai, karjeros samprata, karjeros pasirinkimo, planavimo, valdymo, vystymo veiklos, įvertinami asmenybės ir aplinkos ypatumai.

015421 ES studijų pagrindai, GD 5 sem., 17 sav. (2018-09-03 iki 2019-01-07) Pramonės pr. 22
0/20

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, GD

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R. Lukoševičienė

Dalyko aprašymas:
ES studijų pagrindų kursas nagrinėja ES kūrimosi, raidos ir plėtros procesų atspindžius šiuolaikiniame moksle, ES susikūrimo istorines ir politines prielaidas; integracinius procesus Europoje,  ES kaip tarptautinę tarpvalstybinę organizaciją, jos susikūrimo etapus; ES kaip socialinę, ekonominę ir kultūrų erdvę, jos kūrimosi procesus; ES raidos ir plėtros aktualijas, tendencijas ir problemas; ES regionus, ES šalims būdingas politines, teisines, ekonomines sistemas; kultūrą ES erdvėje; ES institucijas, jų funkcijas; ES raidos ir plėtros procesus.

015521 JavaScript pagrindai, KT/INF, 4 sem. 14 sav. (2019-02-01 iki 2019-05-15) Pramonės pr. 20
0/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT, IN

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. N. Aukštakalnis

Dalyko aprašymas:
Scenarijai interneto svetainių valdymui. Scenarijų kalbos samprata. Trumpa JavaScript istorija. JavaScript kalba. Pagrindinės JavaScript sąvokos. JavaScript kalbos elementai. Objektinio programavimo samprata. Veiksmai su objektais. Naršyklės objektinis modelis. Window objektas. JavaScript įvykiai. Įvykių kontrolė ir Event objektas. Įvykių apdorojimo pavyzdžiai. Standartiniai objektai. Array objektas. Boolean objektas. Date objektas. Function objektas. Math objektas. Number objektas. String objektas. Object objektas. Global objektas. JavaScript panaudojimas dinaminiams tinklapiams kurti. JavaScript intarpų vieta HTML dokumentuose. Šablonai ir jų panaudojimas. Klientinių programų kūrimas ir testavimas. JavaScript elementų testavimas. 

015522 Kompiuterių tinklai (CCNA 1, 2 sertifikavimas anglų k.), KT/INF/AV, IFS 4 sem., Pramonės pr. 20
0/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT, IN

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G. Butkus

Dalyko aprašymas:
Dėstoma anglų kalba, Cisco kompiuterių tinklų akademijoje. Įvadas į kompiuterių tinklus. Duomenų perdavimo pagrindai. Tinklo kabeliai. Bevielis ryšys. Struktūrizuota kabelinė sistema. Kanalinis lygmuo. Ethernet. Tiltai ir komutatoriai. Token Ring. FDDI ir CDDI.

015571 Mityba, VM, 5 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-21), Pramonės pr. 22
0/14

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, VM

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V.Karbauskienė

Dalyko aprašymas:
Mitybos dalyko kurse nagrinėjami racionalios mitybos principai, įvertinama  ekologiškų ir funkcionalių maisto produktų reikšmė žmogaus  sveikatai, svarstomi  įvairūs  atsiliepimai apie GMO. Taip pat analizuojami sveikų ir sergančių žmonių  mitybos ypatumai, sudaromi subalansuoti valgiaraščiai atskiroms žmonių grupėms, apžvelgiami  maisto derinimo pagrindiniai principai. Aptariami alergenai maiste, sudaromi valgiaraščiai alergiškiems žmonėms. 

015716 Taikomieji tyrimai, VM, 5 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-21), Pramonės pr. 22
14/14

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, VM

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: doc. dr.A.Steponavičienė

Dalyko aprašymas:
Studijų metu studentai supažindinami su mokslinių tyrimų metodologijos samprata su mokslinių literatūros šaltinių paieškos galimybėmis bei su mokslinių literatūros šaltinių analizės atlikimo metodika. Studijų metu, pagal duotą temą, studentai  sudaro eksperimento vykdymo planą ir pagal jį atlieka eksperimentinius tyrimus.

015769 Žurnalistikos įvadas, LS,5 sem., 16 sav. nuo 2018 09 01, Pramonės pr. 20
1/40

Medijų technologijų katedra, Technologijų fakultetas, GT

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. I. Dubovijienė

Dalyko aprašymas:
Periodinės spaudos raida Lietuvoje. Žurnalistinės veiklos rūšys ir kūrinių žanrai. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Informacijos šaltiniai: knyga, laikraštis, žurnalas. Informacijos agentūros. Fotografija. Dokumentinis kinas, radijas, televizija. Žurnalistinės veiklos principai: nepriklausomumas, objektyvumas, teisingumas, tikslumas, sąžiningumas, atsakomybė, demokratiškumas, humanizmas. Komercinė žurnalistinės veiklos pusė. Reklamų rengimo ir skleidimo specifika spaudoje, per radiją ir televiziją. Profesinės žurnalistų organizacijos ir kūrybinės sąjungos.

015770 Bendravimo psichologija, MM, 6 sem., 10 savaičių nuo 2019 02 01, Pramonės pr. 20
0/40

Medijų technologijų katedra, Technologijų fakultetas, MM

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. B. Mikalauskienė

Dalyko aprašymas:
Psichologijos mokslo objektai ir metodai. Filosofijos pasaulėžiūra. Sugebėjimai ir gabumai. Intelektas. Organizacinės veiklos planavimas, veiklos organizavimas. Asmenybės psichologija. Elgesio motyvacija. Pagrindinės dorovės sąvokos. Poreikiai. Valdymo sprendimų priėmimas. Nuostatos, emocijos. Žmogaus laisvė. Etika ir moralė. Savimonė. Tarpasmeninė komunikacija. Profesinio įvaizdžio svarba. Geros manieros – žingsnis į karjerą.

015796 Knygos menas, LS, 5 sem., 16 sav. nuo 2018 09 01, Pramonės pr. 20
29/40

Medijų technologijų katedra, Technologijų fakultetas, GT

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist.V.Grigaitė

Dalyko aprašymas:
Dalyko paskirtis – supažindinti studentus su knygos struktūra, jos apipavidalinimo specifika, funkcinių ir meninių knygos dalių sujungimu į visumą. Šrifto istorijos apžvalga. Tipografikos pagrindiniai principai ir jų taikymas. Kompozicijos meninės, grafinės raiškos priemonės. Praktinis kompozicijos principų pritaikymas. Knygos struktūra, funkcijos ir meniškumo apjungimas. Tekstas knygoje – jo struktūra, ritmas, teksto skaidymo būdai, teksto sudėtinės dalys ir jų charakteristika bei funkcijos. Knygos apipavidalinimo principai, šrifto ir iliustracijų sąveika.

015889 Programavimas Visual Basic, AV/INF, 4 sem., 14 sav. (2019-02-01 iki 2019-05-15), Pramonės pr. 20
24/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, AV

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R. Kraunevičienė

Dalyko aprašymas:
Modulis yra skirtas supažindinti su Visual Basic programavimo kalbos VB (Visual Basic) galimybėmis, redaktoriaus aplinka ir objektais, objektų savybių ir metodų kūrimo būdais, valdymo struktūromis, klasės objektų programavimu, kintamųjų ir konstantų taikymo principais, operatorių savybėmis, procedūrų sudarymo principais, vartotojo funkcijų sudarymu, vidinėmis programavimo kalbos funkcijomis.

015891 Java pagrindai, KT/INF, 5 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
0/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. N. Aukštakalnis

Dalyko aprašymas:
Java programavimo aplinka. Java programų komponentai. Objektinio programavimo sąvokos ir principai. Klasės ir objektai. Veiksmai su klasėmis ir objektais. Java programos sudarymas. Java programos formatas. Java programos rašymo stilius. Duomenų tipai ir kintamieji. Java kalbos komandos, operatoriai ir jų atlikimo tvarka. Objektinio programavimo priemonės. Klasių aprašymas ir klasių tipai. Klasių savybės. Klasių taikymas. Masyvai ir jų tvarkymas. Taikomųjų programų projektavimas. Standartinės Java kalbos bibliotekos ir jų naudojimas. Klijentinių programų kūrimas. Pasaulinio kompiuterių tinklo interfeiso programavimo priemonės. HTML dokumentai ir jų tvarkymas. Grafinių elementų kūrimas Java programose. Valdymo elementai ir valdymo veiksmų programavimas. HTML dokumentų papildymas Java įskiepiais. JavaScript ypatumai.

015893 Kompiuterių tinklai CCNA 3,4 sertifik. anglų k. KT/INF/AV 5 sem, kas mokėsi CCNA 1,2 Pramonės pr 20
24/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT, AV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G. Butkus

Dalyko aprašymas:
Dėstoma anglų kalba, Cisco kompiuterių tinklų akademijoje. Įvadas į TCP/IP tinklus. Tinklo lygmuo ir IP protokolas. Maršrutizacija. ARP ir RARP. ICMP. Dinaminis adresų priskyrimas. IP adresų transliavimas. Transportinis lygmuo. TCP ir UDP protokolai. Sauga IP tinkle. Taikomasis lygmuo. WAN technologijos.

015896 Turinio valdymo sistemos, KT/INF/IFS, 3 sem, 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
38/48

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT, IF

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. J. Lukšaitė

Dalyko aprašymas:
Modulis yra skirtas supažindinti su  turinio valdymo sistemos galimybėmis, aplinka, sistemos administravimu, specifinėmis funkcijomis, grafinių priemonių panaudojimu, komunikavimo su vartotoju priemonėmis.

015937 Elektrosauga, AV/INF, 3 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
19/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, AV, IN

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. R.Muleravičius

Dalyko aprašymas:
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo, elektros įrenginių eksploatavimo saugos, galios elektros įrenginių įrengimo, elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Statybos techninio reglamento str 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“.

016205 Socialinė psichologija, AT, 3 sem. 16 sav. (2018-09-03 iki 2019-01-07) Pramonės pr. 22
0/30

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, AT

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzam.
Dėstytojas: lekt. B. Mikalauskienė

Dalyko aprašymas:
Bendravimo psichologijos samprata ir metodai. Asmenybės psichologinės- socialinės savybės. Socializacija ir bendravimas.

016625 Užsienio kalba (anglų specialybinė), IP, 5 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-24) Pramonės pr. 20
40/40

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Pramoninių technologijų ir dizaino katedra, Technologijų fakultetas, IP

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt.I.Jankauskienė

Dalyko aprašymas:
Užsienio kalbos kursas skirtas ugdyti dalykinės/specialybinės užsienio kalbos mokėjimus ir įgūdžius, ugdyti komunikacinę kompetenciją, padėti įsisavinti  verslo, komunikacijos bei dalykinės korespondencijos bei techninius terminus, reikalingus bendraujant profesinėje  bei verslo aplinkoje.

016633 Įmonių projektavimas, MB, 5 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-24) Pramonės pr. 20
13/40

Pramoninių technologijų ir dizaino katedra, Technologijų fakultetas, MB

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. P.Mikalauskas

Dalyko aprašymas:
Nagrinėjama baldų bei medienos pramonės įmonių, pastatų, gamybos tipai,  vystymosi kryptys, projektavimo etapai. Technologinių įrenginių išdėstymo, gamybinių plotų, energetinių, žmogiškųjų resursų skaičiavimo metodika.

017175 Lietuviškas identitetas, GD 6 sem., 11 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-22) Pramonės pr. 22
20/20

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, GD

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V. Kilpys

Dalyko aprašymas:
Lietuviško identiteto dalyke aptariamas lietuvio savęs, savo teisių ir pareigų suvokimas Lietuvos valstybėje.  Paliečiamas kaimyninių valstybių identiteto klausimas. Supažindinama su pagrindinėmis politologijos sąvokomis ir politinio proceso dėsningumais. Siekiama skatinti studentų savarankišką kritišką mąstymą ir gebėjimą analizuoti politinius, visuomeninius reiškinius.

019777 Patiekalų ir gėrimų derinimas, VM, 4 sem., 11 sav., Pramonės pr. 22
0/14

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, VM

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V.Karbauskienė

Dalyko aprašymas:
Patiekalų ir gėrimų derinimo dalyke aptariamos skirtingų šalių vynų rūšys, jų degustavimo tvarka, analizuojami pagrindiniai vynų ir maisto derinimo principai, parenkami vynai, alus, mineralinis vanduo prie skirtingų patiekalų bei patiekiami svečiams. Dalyko kurse aptariamos somelje darbo subtilybės. 

019795 Mityba, MSK, 4 sem., 12 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-19), Pramonės pr. 22
0/30

Maisto technologijos, Technologijų fakultetas, MSK

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I. Koscelkovskienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu įgyjama žinių apie mitybos vaidmenį žmonių sveikatai, medžiagų ir energijos apykaitą žmogaus organizme, energijos sąnaudas, maisto virškinimą ir organizmo pasisavinimą. Taikomos maisto normavimo, maistingumo vertinimo ir energinės vertės skaičiavimo metodikos. Analizuojamos ir kritiškai vertinamos įvairios mitybos rekomendacijos. Analizuojami maisto priedai, skoninės medžiagos ir jų vartojimo nauda bei rizika. 

019798 Atvirojo kodo geoinformacinės sistemos AT 3 sem, 16 sav (2018-09-03 iki 2019-01-04) Pramonės pr. 22
25/30

Aplinkos inžinerijos katedra, Technologijų fakultetas, AT, ZD

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I. Bikuvienė

Dalyko aprašymas:
Studijuodami  dalyką sužinosite apie nemokamus geografinius duomenis ir elektronines paslaugas, galimybes, kaip lengvai sukurti Interneto žemėlapius su Jūsų informacija ir jais dalintis. Atvirojo kodo geografinės informacijos sistemų (toliau – GIS) sprendimai bei atviri duomenys Lietuvoje jau yra naudojami realiuose projektuose, kasdien kylančioms problemoms spręsti. Susipažinsite su atviro kodo, nemokamais geografinės informacijos sistemų sprendimais, pavyzdžiais, kaip įvairiai jie taikomi gamtos išteklių apskaitai, informavimui ir valdymui. Išmoksite naudotis atvirojo kodo GIS programine įranga ir  nemokamai, viešai teikiamais duomenimis.

019868 Užsienio k. (II-oji vokiečių, A lygis) VM 3 sem, 16 sav (2018-09-03 iki 2018-12-21) Pramonės pr. 22
5/14

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, VM

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V.Stubraitė

Dalyko aprašymas:
Užsienio kalbos dalyko kurse studentai įgis antros užsienio kalbos bendrųjų praktinių bei profesinių-komunikacinių užsienio kalbos gebėjimų, susipažins su profesine terminologija, suformuos žodyną, gebės jį taikyti šnekamojoje ir rašytinėje specialybinėje kalboje. Dalyko studijų metu studentai supras naudojamus terminus, gebės juos paaiškinti, apibrėžti, išversti ir taikyti šnekamojoje bei rašytinėje kalboje, lavins užsienio kalbos skaitymo, klausymo, rašymo, vertimo ir kalbėjimo įgūdžius, gebės parengti santrauką, diskusiją, temą bei ją pristatyti auditorijai, gebės naudotis informacijos šaltiniais: žodynais, žinynais, enciklopedijomis, interneto tinklapiais, duomenų bazėmis.

021964 IT Academy (sertifik. anglų k.) KT, IFS, 3 sem. 16 sav (2018-09-01 iki 2018-12-24) Pramonės pr. 20
0/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. T.Zakarevičius

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko tikslas – suteikti galimybę anglų kalba studijuoti ir gauti sertifikatą pasirinktoje srityje: Microsoft Office, Windows klientai, Windows serveriai, Duomenų bazės, Programavimas. Bendruoju atveju visi studentai žinos kas yra „IT Academy“, gebės apibūdinti jo naudą ir veikimo principus. Pagal pasirinktą temą studentai gebės suprojektuoti finansinę programinę įrangą, duomenų bazes ir jų susiejimą su įvairiomis informacinėmis finansinėmis sistemomis, įmonės IT infrastruktūrą (klientinius įrenginius, serverius). Turės pakankamai žinių šių produktų konfigūravimui, jog būtų atlikti specifiniai informacinių finansinių sistemų uždaviniai. Išlaikę pasirinktos srities baigiamąjį testą studentai gebės išlaikyti „Microsoft“ egzaminą „Certiport“ egzaminavimo centruose.

021964 IT Academy (sertifikavimas anglų k.) IFS, KT, 4 sem. (2019-02-01 iki 2019-05-15) Pramonės pr. 20
12/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, IFS

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. T.Zakarevičius

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko tikslas – suteikti galimybę anglų kalba studijuoti ir gauti sertifikatą pasirinktoje srityje: Microsoft Office, Windows klientai, Windows serveriai, Duomenų bazės, Programavimas. Bendruoju atveju visi studentai žinos kas yra „IT Academy“, gebės apibūdinti jo naudą ir veikimo principus. Pagal pasirinktą temą studentai gebės suprojektuoti finansinę programinę įrangą, duomenų bazes ir jų susiejimą su įvairiomis informacinėmis finansinėmis sistemomis, įmonės IT infrastruktūrą (klientinius įrenginius, serverius). Turės pakankamai žinių šių produktų konfigūravimui, jog būtų atlikti specifiniai informacinių finansinių sistemų uždaviniai. Išlaikę pasirinktos srities baigiamąjį testą studentai gebės išlaikyti „Microsoft“ egzaminą „Certiport“ egzaminavimo centruose.

021964 IT Academy (sertifikavimas anglų k.) IFS, KT, 5 sem. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
19/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, KT

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. T.Zakarevičius

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko tikslas – suteikti galimybę anglų kalba studijuoti ir gauti sertifikatą pasirinktoje srityje: Microsoft Office, Windows klientai, Windows serveriai, Duomenų bazės, Programavimas. Bendruoju atveju visi studentai žinos kas yra „IT Academy“, gebės apibūdinti jo naudą ir veikimo principus. Pagal pasirinktą temą studentai gebės suprojektuoti finansinę programinę įrangą, duomenų bazes ir jų susiejimą su įvairiomis informacinėmis finansinėmis sistemomis, įmonės IT infrastruktūrą (klientinius įrenginius, serverius). Turės pakankamai žinių šių produktų konfigūravimui, jog būtų atlikti specifiniai informacinių finansinių sistemų uždaviniai. Išlaikę pasirinktos srities baigiamąjį testą studentai gebės išlaikyti „Microsoft“ egzaminą „Certiport“ egzaminavimo centruose.

021965 Karjeros planavimas, IFS, 6 sem., 14 sav. (2019-02-01 iki 2019-05-15), Pramonės pr. 20
5/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, IFS

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. G. Jurkševičiūtė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko tikslas – susipažindinti su kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą. Studentai išmoksta pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, mokytis ir prisitaikyti šiuolaikiniame darbo pasaulyje. Išsiaiškina kodėl naudinga planuoti savo karjerą, kaip tai daryti efektyviai, susikurti karjeros viziją, išsikelti motyvuojančius tikslus ir pasiruošti gerą planą savo siekiams.

022272 Tvari maisto gamyba, MSK, 6 sem., 8 sav. (2019-02-04 iki 2019-03-29), Pramonės pr. 22
0/30

Maisto technologijos, Technologijų fakultetas, MSK

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I. Koscelkovskienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu įgyjama žinių apie neracionalų žemės ūkio žaliavų, vandens ir energijos panaudojimą, apie maisto produktų gamybos metų susidarančias antrines žaliavas ir atliekas, bei jų įtaką gamtai. Apžvelgiamos tvarios maisto produktų gamybos technologijos, darnių pakuočių kūrimo tendencijos bei darnaus maisto vartojimo įtaka visuomenei.

022305 Renginių organizavimas, DE, 3 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-21), Pramonės pr. 22
2/27

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, DE

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G.Gruodė

Dalyko aprašymas:
Studentai aptars renginių klasifikavimą, formų įvairumą, analizuos organizavimo metodiką, numatys konkrečiam atvejui tinkamas renginio formas, priemones, kurs scenarijus ir organizuos renginius.

022306 Funkcionali mityba, DE, 5 sem., 16 sav. Pramonės pr. 22
0/31

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, DE

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. dr.S.Buragienė

Dalyko aprašymas:
Dalyko studijų metu studentai nagrinės funkcinio maisto, skirto organizmo fiziologinėms funkcijoms tenkinti, bendruosius principus, veikliųjų medžiagų poveikį technologiniam procesui ir gaminio funkcinėms technologinėms savybėms, mokysis parinkti žaliavas ir biologiškai veiklias medžiagas atsižvelgiant į jų funkcionalumą, juslines savybes.

022307 Užsienio kalba (antroji vokiečių, B lygis), DE, 4 sem., 11 sav., Pramonės pr. 22
13/27

Viešojo maitinimo katedra, Technologijų fakultetas, DE

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. V.Stubraitė

Dalyko aprašymas:
Užsienio kalbos dalyko kurse studentai įgis antros užsienio kalbos bendrųjų praktinių bei profesinių-komunikacinių užsienio kalbos gebėjimų, susipažins su profesine terminologija, suformuos žodyną, gebės jį taikyti šnekamojoje ir rašytinėje specialybės kalboje. Dalyko studijų metu studentai supras naudojamus terminus, gebės juos paaiškinti, apibrėžti, išversti ir taikyti šnekamojoje bei rašytinėje kalboje, lavins užsienio kalbos skaitymo, klausymo, rašymo, vertimo ir kalbėjimo įgūdžius, gebės parengti santrauką, diskusiją, temą bei ją pristatyti auditorijai, gebės naudotis informacijos šaltiniais: žodynais, žinynais, enciklopedijomis, interneto tinklapiais, duomenų bazėmis. 

022314 Tvari maisto gamyba, MT, 6 sem., 8 sav. (2019-02-04 iki 2019-03-29), Pramonės pr. 22
0/30

Maisto technologijos, Technologijų fakultetas, MT

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. I. Pupelienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu įgyjama žinių apie neracionalų žemės ūkio žaliavų, vandens ir energijos panaudojimą, apie maisto produktų gamybos metų susidarančias antrines žaliavas ir atliekas, bei jų įtaką gamtai. Apžvelgiamos tvarios maisto produktų gamybos technologijos, darnių pakuočių kūrimo tendencijos bei darnaus maisto vartojimo įtaka visuomenei.

022815 Darniosios technologijos pramonėje ir energetikoje, AV/INF, 4 sem., 14 sav. Pramonės pr. 20
20/32

Informatikos katedra, Technologijų fakultetas, AV, IN

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. G. Gecevičius

Dalyko aprašymas:
Darnaus vystymosi koncepcija ir principai. Aplinkosauginės problemos. Globalios ir vietinės socialinės-ekonominės problemos. Darnaus vystymosi principų taikymas pramonėje ir energetikoje. Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir elektromobiliai. "Švarios" pramonės ir energetikos ateities perspektyvos.

022832 Kūrybinis rašymas, RT, 4 sem., 12 sav. nuo 2019 02 01, Pramonės pr. 20
18/30

Medijų technologijų katedra, Technologijų fakultetas, RT

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. I. Dubovijienė

Dalyko aprašymas:
Dalyko tikslas – suteikti žinių apie rašymo stilius ir jų pritaikymą, stilistines priemones ir teksto naratyvą, ugdyti minties raiškos gebėjimus.Dalyko studijų metu studentai įgyja žinių ir praktinių gebėjimų minčių raiškos ir rašymo srityje; įsisavina informaciją apie menines rašymo priemones, teksto struktūravimą; išnagrinėja įvairių sričių (literatūros, viešųjų ryšių, reklamos) šiuolaikinių ir klasikinių autorių kūrybą. Studentai išmoksta įvertinti teksto stilių, atlikti įvairių reklamos tekstų tyrimus, kokybės ir taikymo įvairiose srityse vertinimą, taikyti reklaminių tekstų standartų reikalavimus, analizuoti kūrybinio teksto ir auditorijos santykį, priėmimą, prognozuojamą reakciją. 

024358 Kūrybinis problemų sprendimas, MM, 6 sem., 10 sav. nuo 2019 02 01, Pramonės pr. 20
0/40

Medijų technologijų katedra, Technologijų fakultetas, MM

Dalykas dėstomas: 6 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: doc. dr. I. Spūdytė

Dalyko aprašymas:
Šio kurso metu bus nagrinėjamos įvairios probleminės situacijos, taikant skirtingas strategijas ir ieškant netradicinių sprendimų. Bus aptariamas individualusis ir organizacinis kūrybiškumas bei kūrybiškumą skatinantys veiksniai; analizuojamos sąsajos tarp kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo. Studentai mokysis generuoti ir vertinti idėjas bei įvertinimo rezultatų pagrindu priimti sprendimus.

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

010903 Taikomųjų tyrimų pagrindai,TV, 4 sem., 11 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-28), Pramonės pr. 20
15/30

Turizmo ir viešbučių vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TV

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: dr. doc. Raminta Ligeikienė

Dalyko aprašymas:
Pagrindiniai taikomųjų tyrimų metodai.  Tyrimo organizavimo etapai bei gautų tyrimo duomenų interpretavimo galimybės. Informacija apie pagrindinius reikalavimus, keliamus taikomojo tyrimo ataskaitos parengimui. Etiniai taikomųjų tyrimų aspektai.

011646 Sociologija,TV, 4 sem., 11 sav. (2019-02-04 iki 2019-04-28), Pramonės pr. 20
0/30

Turizmo ir viešbučių vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TV

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: doc. dr. Irma Spūdytė

Dalyko aprašymas:
Sociologijos samprata, istorija. Sociologinis tyrimas ir jo metodai. Šiuolaikinės sociologijos teorijos. Socializacija ir jos vaidmo visuomenėje. Socialinis bendrumas ir formalios organizacijos. Socialinė stratifikacija, deviacija. Socialiniai institutai. Amžius ir lyčių sociologija. Rasė ir tautybė. Gyventojų perspektyvos.

013824 Žmogaus teisių apsauga, TS, 4 sem., 16 sav. (2019-02-04 iki 2019-05-31), Gedimino g. 41
19/50

Teisės katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TS

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. N. Mikalauskienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu analizuojama žmogaus teisių apsaugos samprata, žmogaus teisių klasifikacija, jų istorinė raida, žmogaus teises ginančios organizacijos, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos institucijos ir regioninės žmogaus teisių apsaugos institucijos, pagrindiniai žmogaus teisių apsaugos dokumentai ir jų įgyvendinimas, Europos žmogaus teisių teismas ir jo truktūra, kompetencija bei veikla ir kt.

015345 Renginių organizavimas, TV, 3 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
0/50

Turizmo ir viešbučių vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TV

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: lekt. Violeta Urbaitė

Dalyko aprašymas:
Renginių kilmė ir raida. Lietuvių liaudies šventės. Renginių klasifikacija. Renginio dramaturgija, režisūra, scenarijus. Kompozicijos dėsniai. Išplėstinis renginio planas: epizodas, montažas. Renginio vedėjo vaidmuo. Konferencijos, seminarai, parodos, mugės. 

016344 Projektų rengimas BA/FN, 5 sem, 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
1/80

Apskaitos ir finansų katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, BA/FN

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. L. Paliulienė

Dalyko aprašymas:
Projekto samprata ir ypatumai. Projekto sąvoka, savybės, klasifikacija, gyvavimo ciklas, dalyviai. Projektų valdymas. Samprata, būtinumas, turinys, metodai, funkcijos. Projekto planavimas. Projekto turinio planavimas. Darbų eiliškumo bei trukmės nustatymas. Atsakomybės paskirstymas. Projektų ypatumai, naudojantis Europos Sąjungos teikiama parama. Savarankiškas/praktinis darbas su MS Project programa ir jo viešas pristatymas.

016346 Projektų valdymas,TV, 5 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
0/30

Turizmo ir viešbučių vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: lekt. Jolanta Valiaugienė

Dalyko aprašymas:
Projekto ir projektinės veiklos samprata. Projekto valdymo etapai. Projekto idėja ir pasiūlymo rengimas. Projekto veiklų planavimas. Projekto partnerystės pagrindimas. Projekto valdymo struktūra. Projektinės komandos sudarymas. Projekto išteklių planavimas. Projekto įgyvendinimas, vykdymo kontrolė. Europiniams fondams teikiamų projektų rengimo ir vertinimo metodologija.

019801 Entrepreneurship/Antreprenerystė, anglų k. TV, THM 3 sem (2018-09-01 iki 2018-12-24) Pramonės per 20
25/25

2014-2015 m.m. dalykas nevykdomas.

Turizmo ir viešbučių vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TV

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Projektas
Dėstytojas: lekt. Wilfred Tchasse Simo Ledoux

Dalyko aprašymas:
The overall aim of this subject is to provide students with the knowledge and abilities to create and run a new enterprises. The subject focuses on the key concepts of entrepreneurship while taking the students through the process of beginning an enterprise. 

021460 Socialinių tyrimų metodologija, BA/FN, 4 sem, 16 sav. (2019-02-05 iki 2019-06-01), Pramonės pr 20
19/40

Apskaitos ir finansų katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, BA/FN

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: doc. R. Butėnas

Dalyko aprašymas:
Socialinio tyrimo tikslai ir uždaviniai. Socialinio tyrimo taikymo sritys. Socialinių tyrimų tipai. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kiekybinių tyrimų metodologija. Kokybinių tyrimų metodologija

021463 Derybų valdymas, AD, 4 sem. 10 sav. (2019-03-18 iki 2019-06-02), Pramonės pr. 20
0/32

Administravimo katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, AD

Dalykas dėstomas: 4 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: doc.dr. E. Jurkonytė

Dalyko aprašymas:
Dalyko studijų metu studentai susipažins su derybų organizavimo ir dalyvavimo niuansais, kurie padeda jas paversti efektyviomis. Išmoks derybų planavimo, vedimo ir užbaigimo strategijų bei susipažins su dažniausiai pasitaikančiomis derybų kliūtimis.

021482 Užsienio kalba III (ispanų) k.,TV, 5 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
0/20

Turizmo ir viešbučių vadybos katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TV

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: asist. Maria Jose de Urraza

Dalyko aprašymas:
Prisistatymas, pažintis, mandagumo formulės. Informacijos apie asmenį surinkimas ir pateikimas. Šeima, giminės. Gyvenamoji vieta. Būstas. Maistas. Pirkimas. Vartojimas. Paslaugos: kavinėje, parduotuvėje, viešbutyje, kelionių agentūroje. Orientavimasis aplinkoje, vietovėje, pasiteiravimai ir nuorodos. Darbo diena ir laisvalaikis. Lietuva. Lankytinos vietos. Šalys ir tautos. Informacinė reklaminė medžiaga. Korespondencija.

022413 Užsienio kalba (antroji), TS, 5 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-21 Gedimino g. 41
44/50

Teisės katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TS

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Leokadija Valčiukienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu analizuojamos bendrosios temos, ugdančios užsienio kalbos kompetenciją, teikiančią galimybę sėkmingai profesionaliai ir atsakingai komunikuoti daugiakultūrinėje verslo ir teisės aplinkoje: dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti su teisės subjektais užsienio kalba. Studijų dalyko temos, vadovaujantis profesine etika, sąžiningu ir pareigingumu sprendžia praktinėje veikloje kylančius uždavinius.  Studijų dalyką apima temos, susijusios su: teisinių paslaugų biuru, teisinių paslaugų teikimu, informacijos teikimu interesantams biure, dokumentų tvarkymu,  darbu teisės srityje, darbo paieška bei pokalbiu priimant į darbą. Išklausę šį studijų dalyką studentai geba komunikuoti rusų kalba bendrine bei profesine kalba. 

022688 Vadyba, TS, 3 sem., 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-21), Gedimino g. 41
29/50

Teisės katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, TS

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Lina Kupstienė

Dalyko aprašymas:
Studijų dalyko metu analizuojamas vadybos vaidmuo ir reikšmė, vadybos samprata ir  objektas, sisteminis požiūris į vadybą, vadybos savybės,  uždaviniai organizacijoje, valdymo lygiai, organizacijos samprata, išorinės ir vidinės aplinkos veiksniai, sėkmingo organizacijos valdymo kriterijai, formalios ir neformalios organizacijos, „šešėlinės ekonomikos“ atsiradimo priežastys ir jos įtaka valstybės ekonomikai, valdymo funkcijos, strateginis planavimas, motyvacija ir skatinimas, konfliktų valdymas, išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių įtaka organizacijos tikslų pasiekimui, susirinkimų, susitikimų ir derybų organizavimas, sprendimų priėmimas sprendžiant problemas ir kt.

022820 Logistikos veiklos administravimas, AD, 3 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-21) Pramonės pr. 20
0/40

Administravimo katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, AD

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. M. Samuolaitis

Dalyko aprašymas:
Išklausęs studijų dalyką, studentas gebės naudoti pagrindinius logistikos procesų valdymo principus, suvoks logistikos sistemos struktūrines dalis, gebės analizuoti pagrindinius logistikos procesus reguliuojančius teisės aktus bei įgis bazines žinias reikalingas administruoti logistikos procesus taikant populiariausias verslo valdymo sistemas.

022821 Viešojo kalbėjimo pagrindai, AD, 5 sem., 16 sav. (2018-09-03 iki 2018-12-21) Pramonės pr. 20
2/30

Administravimo katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, AD

Dalykas dėstomas: 5 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. Audronė Alijošiutė

Dalyko aprašymas:
Dalyko metu susipažįstama su šiuolaikine retorikos samprata, aptariamas viešojo kalbėjimo poreikis ir nauda. Studentai mokosi, kaip pasirinkti kalbos temą, sukomponuoti viešąją kalbą, ypatingą dėmesį skiriant kalbos loginei struktūrai, argumentacijai. Aptariami kalbų tipai ir pasiruošimo būdai. Didelę dalį kurso sudaro praktiniai užsiėmimai padedantys ugdyti viešo kalbėjimo įgūdžius (balso įvairovė, kūno kalba, vaizdinės priemonės ir kt.). Studentai mokosi analizuoti ir vertinti kalbas bei teikti atgalinį ryšį.

022839 Tarptautinė ekonomika, BA/FN, 3 sem, 16 sav. (2018-09-01 iki 2018-12-24), Pramonės pr. 20
38/60

Apskaitos ir finansų katedra, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, BA/FN

Dalykas dėstomas: 3 semestre
Dalyko apimtis: 3 kreditai
Atsiskaitymo forma: Egzaminas
Dėstytojas: lekt. J. Radzevičiūtė

Dalyko aprašymas:
Kurso pradžioje aiškinama tarptautinės prekybos esmė, sąlygos ir nauda, po to pereinama prie klasikinių tarptautinės prekybos teorijų nagrinėjimo. Toliau analizuojama tarptautinės prekybos politikos formos, tarifiniai ir netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo metodai, o baigiama tarptautinių prekybinių susitarimų nagrinėjimu.